Gold Star Achievers of Grade VI

 
Qasem Aidros Ali Gaishi

Ayman Shash

Haitham Nazmi

Nihal Shahid Jamal

Usman Qadir

Mohamed Himen Ali